Tworzymy przedszkole przyjazne dziecku, otwarte dla środowiska lokalnego.

 • Jesteśmy przedszkolem wspomagającym rozwój dzieci oraz wspierającym rodziców w ich działaniach wychowawczych

 • Zapewniamy okazję do różnorodnych, ciekawych zajęć, stwarzamy warunki do wielokierunkowej edukacji dzieci.

 • Nasz wychowanek to dziecko sprawne fizycznie, łatwo nawiązujące kontakty, tolerancyjne, koleżeńskie.

 • Chcemy wychować samodzielnego, twórczego, otwartego na kontakty z innymi wszechstronnie rozwiniętego ucznia szkoły podstawowej.

 • Każde dziecko jest u nas jednakowo ważne, bez względu na jego poziom rozwoju intelektualnego lub ruchowego.

 • Stwarzamy ciepłą, pełną miłości i akceptacji atmosferę oraz poczucie bezpieczeństwa.

 • Oferujemy dobrze wyposażone sale dydaktyczne, smaczne i zdrowe posiłki, fachową kadrę pedagogiczną, przyjazne otoczenie przyrodnicze i partnerskie relacje.

Tworzymy system wychowawczy w oparciu o dom rodzinny. Nasz cel realizujemy w poczuciu bezpieczeństwa, dbając o zachowanie ogólnie przyjętych norm społecznych.
W pracy wychowawczo-dydaktycznej kierujemy się takimi zasadami jak : humanizm, wzajemny szacunek, tolerancja oraz odpowiedzialność za siebie i innych. Cechuje nas otwartość na zmiany, twórcza postawa.
Nasze przedszkole oferuje :

 • opiekę logopedyczną i psychologiczną we współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Tarnowie

 • Naukę języka angielskiego, rytmikę, religię

 • Wycieczki min. do kopalni soli w Bochni oraz Muzeum Lalek w Pilźnie

 • Nasi wychowankowie poznają historię swojego miasta i regionu.

Dzieci poznają zwyczaje i tradycje związane ze świętami i wydarzeniami wyznaczonymi przez kalendarz. Poznają pracę ludzi różnych zawodów. Zapraszają gości do przedszkola lub odwiedzają ich w miejscach pracy.